Finansal Ekonomi Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

Bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte, küresel ekonomi içinde finansal piyasaların önemi daha da artmıştır zira üretim faktörleri içinde en hızlı dolaşan faktör, sermaye faktörüdür. Bugün gerek bankacılık, gerek sermaye piyasaları, gerekse diğer finansal hizmetler, saniyeler, hatta mikro saniyelerle ölçülen hızlarda işler hale gelmiştir. İşlem hızının yanı sıra, küreselleşme, finansal piyasaların birbirinden etkilenme sürecini ve entegrasyonu da hızlandırmıştır. Dünyanın her hangi bir noktasında finansal alanda yaşanan bir gelişme, küresel ölçekte etkilere neden olabilmektedir.

Küresel rekabetin söz konusu olduğu bir sektörde rekabetçi gücün en önemli unsurlarından biri hiç şüphesiz küresel finans piyasalarının yapısını ve işleyişini bilen, finansal hizmetlerin değişik kollarında her seviyede çalışmaya aday insan kaynağıdır. Birçok ülkenin bölgesel ve küresel finans merkezi olarak ön plana çıkma isteğiyle yarış yaptığı günümüzde, yetişmiş insan kaynağı ihtiyacı, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi açısından özellikle önemlidir. Ayrıca, toplumun farklı kesimlerinde finansal okuryazarlığı artıracak, toplumun karar alma mekanizmalarında yer alan ya da yer alacak kişilerin finansal piyasaların işleyişini anlama noktasında bilgi ve tecrübelerine katkı sunacak eğitim ve programlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu çerçevede İbn Haldun Üniversitesi, İşletme ve İktisat Bölümleri’nin birlikte yürüteceği Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı, gerek finansal piyasalar, gerekse bu piyasalar ile ekonominin diğer bileşenleri arasındaki etkileşimin anlaşılabilmesini kolaylaştıracak bir müfredat sunmaktadır. Hem akademik yönden güçlü, hem de finansal piyasalarda uzun yıllar çalışmış olan deneyimli bir kadro tarafından verilecek dersler, uygulamalar ve yürütülecek tezler vasıtasıyla, teori ile piyasayı birleştirebilen, alternatif paradigmalar ve çözümler üretebilen mezunlar verilmesi hedeflenmektedir.

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Fuat Erdal

 

Programın Amaçları:

Küresel iktisadî mimarinin en önemli bileşenlerinden biri olan finansal piyasaların küresel ekonomi içerisindeki önemi 1990’lı yıllarda bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişimle birlikte ciddi oranda artmıştır. Finansal piyasalar ve bu piyasalar yoluyla fon sahiplerine ve fona ihtiyaç duyan ekonomi aktörlerine sunulan hizmetler, küreselleşmenin etkisini gösterdiği alanlardan biridir. Gelinen noktada küresel piyasalar arasındaki entegresyon, gerek teknolojik altyapıların gerekse sunulan ürün ve hizmetlerin standardizasyonu bağlamında, bu piyasaları birbirinden bağımsız düşünülemeyecek ölçüde etkilemektedir. Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler neticesinde bugün gerek bankacılık, gerek sermaye piyasaları, gerekse diğer finansal hizmetler, saniyeler, hatta mikro saniyelerle ölçülen hızlarda işler hale gelmiştir. Öte yandan, finansal hizmetlerin tüm alanlarında sunulan ürünlerde hızla artan bir rekabet söz konusudur. Dünyanın her hangi bir noktasında finansal alanda yaşanan bir gelişim küresel ölçekte etkilere neden olabilmektedir.

Bu seviyede bir küresel rekabetin söz konusu olduğu bir sektörde rekabetçi gücün en önemli unsurlarından biri hiç şüphesiz küresel finans piyasalarının yapısını ve işleyişini bilen, finansal hizmetlerin değişik kollarında her seviyede çalışmaya aday insan kaynağıdır. Birçok ülkenin bölgesel ve küresel finans merkezi olarak ön plana çıkma isteğiyle yarış yaptığı günümüzde, yetişmiş insan kaynağı ihtiyacı, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi açısından özellikle önemlidir. Ayrıca, toplumun farklı kesimlerinde finansal okuryazarlığı artıracak, toplumun karar alma mekanizmalarında yer alan ya da yer alacak kişilerin finansal piyasaların işleyişini anlama noktasında bilgi ve tecrübelerine katkı sunacak eğitim ve programlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu çerçevede İbn Haldun Üniversitesi, İşletme ve İktisat Bölümleri’nin birlikte yürüteceği Finansal Ekonomi İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı, gerek finansal piyasalar, gerekse bu piyasalar ile ekonominin diğer bileşenleri arasındaki etkileşimin anlaşılabilmesini kolaylaştıracak bir müfredatın bu konuda eğitim almak isteyen öğrencilere sunulmasını sağlayacaktır.

Programın Kapsamı:

Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı, finans ve ekonomi alanlarında temel teorik derslerin yanında, bu alanlarda vaka analizleri ve ekonometrik analizleri içeren uygulamalı derslerden oluşmaktadır.

Programın Hedef Kitlesi:

Program temel olarak:

 • Lisans alanında farklı alanlardan mezun olmuş ve kariyerine finans ve ekonomi alanlarında devam etmek isteyen öğrencileri,
 • Özel sektörde ve kamu kuruluşlarında farklı pozisyonlarda çalışmakta olup ta, finans ve ekonomi alanlarındaki yetkinliklerini geliştirmek isteyen profesyonelleri,
 • Küresel ve yerel finans piyasalarındaki gelişmeleri anlama, bu alandaki gelişmeleri yorumlayabilme ve analizler yoluyla bu gelişmelerden sonuçlar çıkarabilme becerilerini geliştirmek isteyenleri,
 • Kariyerlerine akademisyen olarak devam etmek isteyen ve doktora programı öncesinde finans ve ekonomi alanında donanımın kazanmak isteyenleri hedeflemektedir.

Programın İçeriği:

Finansal Ekonomi İngilizce Yüksek Lisans derecesi alabilmek için; 5 zorunlu, 3 seçmeli ve 1 seminer dersi ile (toplam 24 kredilik ders yükü) Yüksek Lisans tezinden başarılı olunması gereklidir.

Normal koşullarda Program katılımcısının dört yarıyılda mezun olabilmesi beklenir.

Öğretim Programı Diyagramı:

Finansal Ekonomi İngilizce Tezli

Yüksek Lisans Programı

Beşi zorunlu üçü seçmeli ve bir seminer dersi olmak üzere toplam 9 ders,

toplam 24 kredi (122,5 AKTS)

Proje (60 AKTS)
En az başarılmış 122,5 AKTS

 

I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
EFIN 501 Research Methods and Publication Ethics 3 0 3 7,5
EFIN 502 Microeconomics 3 0 3 7,5
EFIN 505 Corporate Finance 3 0 3 7,5
EFIN … Elective Course 3 0 3 7,5
Toplam 12 30

 

II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
EFIN 503 Macroeconomics 3 0 3 7,5
EFIN 504 Financial Econometrics 3 0 3 7,5
EFIN 590 Seminar 3 0 0 2,5
EFIN … Elective Course 3 0 3 7,5
EFIN … Elective Course 3 0 3 7,5
Toplam 12 32,5

 

III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
EFIN 599 MA Thesis 3 0 0 30
Toplam 0 30

 

IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
EFIN 599 MA Thesis 3 0 0 30
Toplam 0 30
Genel Toplam 24 122,5

 

ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
EFIN 501 Research Methods and Publication Ethics 3 0 3 7,5
EFIN 502 Microeconomics 3 0 3 7,5
EFIN 503 Macroeconomics 3 0 3 7,5
EFIN 504 Financial Econometrics 3 0 3 7,5
EFIN 590 Seminar 3 0 0 2,5

 

SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
EFIN 510 Capital Markets and Institutions 3 0 3 7,5
EFIN 511 Financial Statements Analysis 3 0 3 7,5
EFIN 512 International Financial Markets and Globalization 3 0 3 7,5
EFIN 513 Derivative Markets 3 0 3 7,5
EFIN 514 Risk Management in Financial Institutions 3 0 3 7,5
EFIN 515 Alternative Finance Channels 3 0 3 7,5
EFIN 516 Market Microstructure and Trading 3 0 3 7,5
EFIN 517 Selected Topics in Financial Economics 3 0 3 7,5
MAN 506 Strategic Management 3 0 3 7,5
ECON 513 Monetary Economics 3 0 3 7,5
ECON 512 Game Theory 3 0 3 7,5
ECON 523 Islamic Economics and Finance 3 0 3 7,5

Ders İçerikleri:

Zorunlu Dersler

EFIN 501 Mikroekonomi (Microeconomics) (3-0-3)       

Bu dersin amacı, finans ve ekonomi alanında akademisyen olmak isteyenlere, kamu kurumlarında ve özel sektör şirketlerinde çalışan profesyonellere mikroekonominin temellerine ilişkin bilgi sağlayarak bu derste öğrendikleri modelleri günlük hayatta karşılaştıkları problemlere uygulama becerisi kazandırmaktır. Dersin ilk bölümü, piyasa davranışı ve stratejik etkileşim gibi teorilere yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede, tüketicilerin ve şirketlerin kendi optimum stratejilerini formüle ederken kullandıkları fayda maksimizasyonu kavramı üzerinde durulmakta ve tam rekabetçi bir piyasa ortamında fiyatların oluşumu ele alınmaktadır. Sonrasında belirsizlik ortamlarında karar alma modelleri incelenmektedir. Dersin ikinci bölümü, tam rekabetçi olmayan modellere (monopoli, oligopoli) ve bilgi ekonomisine yoğunlaşmaktadır. Ayrıca mükemmel olmayan ve bilgi asimetrisi olan piyasalar, farklı dinamikler (ters seçim, ahlaki bozukluk) dikkate alınarak incelenmektedir. Ayrıca ders kapsamında, teorik bilgilerin pratik örneklerle desteklenmesine de özen gösterilmektedir.

EFIN 502 Makroekonomi (Macroeconomics) (3-0-3)

Bu dersin amacı, finansal ekonomi çerçevesinde katılımcıların finansal piyasalar ile makroiktisadi değişkenler arasındaki ilişkilerin anlaşılmasına ve yorumlanmasına yönelik yetkinliklerinin geliştirilmesidir. Ders kapsamında; makroekonominin gelişimi, milli gelirin ölçülmesi ve belirlenmesi, neoklasik sentez, Keynesyen sentez, dinamik toplam talep ve toplam arz, IS-LM modelleri, para ve maliye politikaları, açık ekonomilerde makroiktisadi kararlar, döviz kuru ve faiz oranlarının belirlenmesi gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca reel iş çevrimleri, ödemeler dengesi, sermaye hesabı, finansal şokların makroekonomik etkileri ve makrofinansal bağlantılar gibi açık bir ekonominin finansal piyasalar ile etkileşimini açıklayan konulara değinilmektedir.

EFIN 503 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Research Methods and Publication Ethics)  (3-0-3)

Bu dersin amacı, öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemleri ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Ders kapsamında; araştırma süreci ele alınmakta ve bu süreçte öğrencilerin bir araştırma konusunu nasıl formüle edecekleri, problemi nasıl tanımlayıp, nasıl bir araştırma yapmaları gerektiği, veri toplama yöntemlerinin değerlendirilmesi, örnekleme yapılması, farklı veri analiz yöntemleri, toplanan verinin nasıl doğru anlanıp okunacağı ve bir araştırma projesinin nasıl hazırlanacağı ele alınmaktadır. Ayrıca, araştırma sonucunda ortaya çıkan çalışmanın yazım aşamasında izlenmesi gereken usul, atıfların ne şekilde yapılması gerektiği yayın etiği çerçevesinde anlatılmaktadır. Bu çerçevede; grup çalışması, mülakat, içerik analizi gibi kalitatif araştırma yöntemlerinin yanısıra anket çalışması, temel regresyon ve zaman serisi analizi gibi kantitatif araştırma yöntemlerine değinilmektedir

EFIN 504 Finansal Ekonometri (Financial Econometrics) (3-0-3)

Bu ders, finansal ve ekonomik değişkenler arasındaki ilişkilerin araştırılmasında yardımcı olan ampirik analiz tekniklerini içermektedir. Ders kapsamında çok-değişkenli regresyon, maksimum ihtimal, moment tahmin yöntemleri, hipotez testi, ihmal edilen değişkenler ve modelin yanlış tanımlanması, asimtotik teori, ölçüm hatası, enstrümantal değişkenler, zaman serisi modelleri, varlık getirilerinin tahmini, olay analizleri, Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli’ne ilişkin ekonometrik testler, çok-faktörlü modeller, değişkenlik modellemesi, genel momentler modeli gibi konular ele alınmaktadır.

EFIN 505 Kurumsal Finansman (Corporate Finance) (3-0-3)

Bu ders kapsamında, şirketlerin yatırım yapacakları projeleri nasıl belirledikleri ve nasıl kaynak buldukları, pay piyasası,  borçlanma araçları piyasası ve diğer piyasaların hangi mekanizmalar üzerinden reel ekonomiyi etkilediği, kurumsal yatırım stratejilerinin nasıl belirlendiği analiz edilmekte, şirketlerin sermaye yapısını ve temettü politikasını belirlerken hangi faktörleri değerlendirdikleri incelemekte, şirket içinde ortaya çıkan çıkar çatışmalarının finansal kararları nasıl etkilediği ele alınmaktadır. Ders kapsamında incelenen diğer konular varlık fiyatlaması, belirsizlik altında sermaye bütçelemesi, piyasa etkinliği ve kurumsal yönetimdir.

EFIN 599 Yüksek Lisans Tezi (Master Dissertation)  (0-0-0)

Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı, öğrencinin programda öğretilenlerle ilgili uygun bir araştırma konusunda bir danışman rehberliğinde hazırlayacağı proje ile sonlanacaktır.

Seçmeli Dersler

EFIN 510 Sermaye Piyasaları ve Kuruluşları (Capital Markets and Institutions) (3-0-3)

Bu dersin amacı, katılımcıların sermaye piyasalarına ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlara ve bunların çalışma esaslarına ilişkin bilgi sahibi olarak bu alanda araştırma ve analiz yapabilme yetkinliği kazanmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede, dünyada ve Türkiye’de borsacılık faaliyetleri, işlem gören farklı sermaye piyasası araçları, sermaye piyasalarında işlem yapma, fiyat oluşumu, endeks oluşturma ve analizi, sermaye piyasalarının düzenlenmesi gibi konular işlenmektedir. Ayrıca gerek küresel gerekse yerel farklı kurumların sermaye piyasaları içerisinde üstlendikleri roller ve sermaye piyasalarının ülke ekonomisindeki yeri ele alınmaktadır.

EFIN 511 Finansal Tablo Analizi (Analyses of Financial Statements          (3-0-3)

Bu ders, finansal tabloların nasıl okunması ve kullanılması gerektiğini, finansal analiz tekniklerini, finansal tablolarda verilen muhasebe bilgilerinin kısıtlarını ve bu bilgilerden çıkarılabilecek sonuçları, finansal tabloların sonuçlarının şirket değerlemesine olan etkilerini, finansal tablo dipnotlarının önemini, finansal tablolar kullanılarak nasıl projeksiyon yapılacağını ve bunun iş yapış şekline etkisini ve borsada işlem gören şirketler için mali analizin hangi parametrelere bakılarak yapılacağını ele almaktadır.

EFIN 512 Uluslararası Finans Piyasaları ve Küreselleşme (International Financial Markets and Globalization) (3-0-3)

Bu dersin amacı, katılımcıların küreselleşme süreci içerisinde birbiri ile daha ilintili hale gelmiş olan uluslararası finansal piyasalara ilişkin ana konular hakkında bilgi edinmesini sağlamak ve modern finans teorisinin çerçevesi içinde onlara finansal kurumların davranış biçimlerini ve küresel piyasaların işleyişini anlama ve yorumlama becerisi kazandırmaktır. Dersin içeriği, küresel borsalarda işlem gören pay piyasası araçları, borçlanma araçları, döviz piyasalarının işleyişi, uluslararası para ve sermaye piyasalarından sermaye temini, uluslararası proje finansman yöntemleri, finansal piyasaların mikroyapısı gibi konuları içermektedir. Ders işlenirken, globalleşmenin uluslararası piyasaları, varlıkların dağılımını ve reel ekonomiyi nasıl etkilediği gibi konular da ampirik örneklerle ele alınacaktır. Ayrıca finansal piyasaların düzenlenmesi alanında rol alan uluslararası kuruluşlara ve platformlara değinilecektir.

EFIN 513 Türev Piyasalar (Derivative Markets) (3-0-3)

Bu ders, finansal türev araçların analizine ve fiyatlamasına etki eden kavramları ve modelleri ele almaktadır. Dersin amacı, katılımcılara türev piyasaların işleyişini anlamaya ve türev araçların hangi durumlarda kullanılabileceğine ilişkin yetkinlik kazandırmaktır.  Bu çerçevede dünya piyasalarında en çok işlem gören türev araçlar ele alınacaktır. Dersin içeriği forward, vadeli işlem (futures) ve opsiyon sözleşmelerini, bu sözleşmelerle geliştirilebilecek farklı stratejileri, Black & Scholes Modeli, Binom Modeli, arbitraj fiyatlaması, greeks farklı parametrelerin fiyatlamaya olan etkisi ve finansal riskten korunma yöntemleri, Amerikan opsiyonları, exotik opsiyonlar, yapılandırılmış ürünler, tarihsel volatilite ve zimni volatilite gibi konuları kapsamaktadır.

EFIN 514 Finans Kuruluşlarında Risk Yönetimi (Risk Management in Financial Institutions)               (3-0-3)

Bu ders, finansal kurumların ve işletmelerin riskleri nasıl değerlendirdiklerini, kontrol ettiklerini ve transfer ettiklerini incelemektedir. Dersin amacı, iş hayatında karşılaşabilecekleri riskler karşısında kaılımcılara kullanabilecekleri araçlar sunmak ve aktif olarak risk yönetim tekniklerini kullanabilmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede dersin içeriği, risklerin tanımlanması ve tespiti, potansiyel maliyetlerinin ortaya konması, finansal kayba neden olan risklerin nedenlerinin analiz edilmesi, riskle başa çıkmak için farklı stratejiler geliştirilmesi ve bu stratejilerin şirketlerin hedefleri ve amaçları ile uyumlu olması, seçilen risk yönetim stratejilerinin uygulanması, yönetimi ve sonuçlarının takibi gibi konuları içermektedir.

EFIN 515 Alternatif Finans Kanalları  (Alternative Finance Channels) (3-0-3)

Bu ders, küresel finansal arenada son dönemde ortaya çıkmış ve bankacılık ve temel sermaye piyasası araçları dışında kalan alternatif finansman sistemlerini içeren konuları ele almaktadır. Bu çerçevede mikrofinansman, melek yatırımcılar, girişim sermayesi, özel sermaye şirketleri, kitle finansmanı ve İslamî finans enstrümanı olan mudaraba/muşaraka finansmanı gibi müteşebbislerin finansmanında kullanılabilecek yöntemler örneklerle işlenecektir.  Alternatif finansmanın yeni bir örneği olarak Borsa İstanbul bünyesinde devreye alınan Özel Pazar örneği de derste değinilecek konular arasındadır.

EFIN 516 Piyasa Mikroyapısı ve Piyasa İşlemleri (Market Microstructure and Trading) (3-0-3)

Bu dersin amacı, katılımcıların finansal piyasalarda işlemlerin teorik ve pratik perspektiften nasıl gerçekleştiğini anlamalarını ve bu bilgileri kullanarak piyasalara ilişkin analiz yapabilme yeteneği kazanmalarını sağlamaktır. Ders ayrıca piyasalarda işlem yapanların, aracıların ve diğer finansal piyasa katılımcılarının işlem yapma saikleri ve stratejilerini inceleme kabiliyetini kazanma imkanı da sunmaktadır. Ders içeriği; işlem yapma modelleri ve işlem stratejileri, finansal verinin ampirik analizi, ampirik piyasa mikroyapısı, piyasa volatilitesi, algoritmik işlemler, hızlı işlemler, arbitraj işlemleri gibi konuları kapsamaktadır.

EFIN 517 Finansal Ekonomide Seçilmiş Konular (Selected Topics in Financial Economics) (3-0-3)

Bu dersin amacı, katılımcıların finansal ekonomi ile ilgili seçilmiş konularda güncel uygulamalara dayalı bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesidir.

ECON 512 Oyun Teorisi (Game Theory) (3-0-3)

İktisat teorisi uygulamalarında sıklıkla kullanılan oyun teorisini esas alan bu derste, katılımcılara farklı varsayımlar altında gerçekleşen oyunlara ve bunlara ilişkin denge koşulları ile ilgili temel bilgiler verilecektir. Bu çerçevede katılımcılar arasında işbirliğinin olmadığı normal ve ardışık oyunlar, katılımcıların rakipleri ve oyunun koşulları ile ilgili tam ve mükemmel bilgi sahibi olup olmamaları esas alınarak anlatılacaktır. Bu oyunların ekonomi teorisinde ve uygulamalarında ne şekilde kullanıldığına örnekler aracılığıyla değinilecektir. Ayrıca derste deneysel oyun teorisi ve Markov-mükemmel dengesi gibi ileri konular da tartışılacaktır.

ECON 513 Parasal İktisat (Monetary Economics) (3-0-3)

Parasal iktisada ilişkin bu derste öncelikli olarak paranın bir ekonomideki temel işlevleri ile para talebini etkileyen faktörler ele alınacaktır. Sonrasında ise para arzı, para politikasının temel bileşenleri, Merkez Bankalarının bir ekonomideki rolleri, politika ve piyasa faiz oranlarının belirlenme süreçleri gibi konulara değinilecektir. Para politikasının reel ekonomiye etkisinin açıklamakta kullanılan parasal aktarım mekanizmalarına ilişkin farklı kavram ve modeller açıklanacak, optimal kurumsal ve operasyonel para politikasının nasıl belirlenebileceği sorunsalı ele alınacaktır. Yine bu minvalde finansal piyasalarda oluşabilecek kimi aksaklıklar ile makro-finansal bağlantılar üzerinde bilgi verilecektir.

ECON 523 İslam Ekonomisi ve Finansı (Islamic Economics and Finance) (3-0-3)

Bu ders, İslami ekonomik ve finansal sistemi anlayabilmek için bir giriş mahiyetindedir.  Dersin temel amacı, temel kavramları kullanarak İslam Ekonomisi ve Finansı’ndaki başlıca teorileri ve uygulamaları öğretmektir. İslam’daki ekonomi paradigmasını anlayabilmek için İslam Ekonomisi ve Finansı’nın kökenlerinden ve tarihsel arka planından başlayan bu ders, daha sonra İslami kural sistemini ve finansal enstrümanları incelemektedir. Dersin ana bölümünde ise İslami sermaye piyasaları ve bankacılık sektörü üzerinde durulmaktadır. Bu ders ayrıca, Türkiye tecrübesi üzerinde de durmakta ve İslam Ekonomi ve Finansı’nın Türkiye ekonomisi ve finansal sistemi içerisinde nasıl bir yer edindiğini göstermektedir.

BUS 506 Stratejik Yönetim (Strategic Management ) (3-0-3)

Stratejik Yönetim dersi, bütünleştirici bir ders olarak katılımcılara tepe yönetimin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Derste, iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmeleri hedeflenmektedir. Dersin sonunda öğrenciler şu kazanımları edinecektir: (i) stratejik yönetim sürecinin temel ögelerini açıklayabilecek. (ii) sektörün potansiyelini ölçebilmek için sektörün yapısını ve buna etki eden çevresel faktörleri analiz edebilecek. (iii) rekabet avantajı yaratabilmek için firma kaynaklarının nasıl değerlendirileceği; (iv) firmaların farklı iş alanlarında nasıl değer yaratabileceği ve (v) internet çağında yeni iş modelleri ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olacaktır

Programın Başvuru Koşulları:

Programa başvuruda, aşağıda yer alan kabul şartları söz konusudur:

 • ALES eşit ağırlıklı puanı en az 70
 • YDS/E-YDS/YÖKDİL puanı en az 70 veya TOEFL-IBT (84).
 • Lisans mezuniyet genel not ortalaması en az 2,70 (4 üzerinden) veya 70 (100 üzerinden).
 • 2 adet referans mektubu.

Adaylar, İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilirler. Değerlendirmede adayın mezuniyet not ortalaması, yabancı dil puanı, ALES puanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün oluşturacağı jürinin yapacağı sözlü veya yazılı sınav sonuçları esas alınır. Değerlendirme sonucunda adaylar en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday Programa kabul edilir.

Programa Nasıl Başvuru Yapılabilir?

Başvuru süreci iki aşamadan oluşmaktadır.

1- ONLINE BAŞVURU

Adayların programlara başvurularını online olarak yapmaları esas olup,  Online Başvuru Formunu doldurmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Zorunlu alanlar doldurulmadan başvuru işlemi kabul edilemez.

2- BELGE GÖNDERİMİ

Online başvuru yapan adayların özgeçmiş (CV), Niyet Mektubu ve Referans Mektuplarını* 6 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar sbe@ihu.edu.tr e-mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Bahsi geçen belgeleri göndermeyen adaylar mülakata davet edilmeyecektir.

*Referans mektupları referans veren kişiler tarafından sbe@ihu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Referans mektuplarının e-mail ile gönderilememesi halinde mektupların kapalı zarf usulüyle imzalı olarak mülakat günü adaylar tarafından Değerlendirme Komitesine verilmesi gerekmektedir. Referans mektupları için bir standart şablon/örnek referans mektubu bulunmamaktadır.

Başvuru süreçleri ile ilgili sorularınız için sbe@ihu.edu.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Önemli Hatırlatma: Mülakata davet edilen adayların daha önce sbe@ihu.edu.tr e-mail adresine gönderdikleri özgeçmiş (CV) ve Niyet Mektubu’nu mülakat sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Başvuru esnasında mezun durumunda olmayan adayların, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince, kayıt yaptırabilmeleri için kayıt esnasında mezun durumunda olmaları gerekmektedir.
 • Kayıt esnasında, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince, adayların başka bir lisansüstü programda (tezsiz yüksek lisans programları hariç) kayıtlı bulunmamaları gerekmektedir.
 • Yurtdışındaki üniversitelerinden mezun olanlar için, YÖK’ten alınmış  diploma eşdeğerlik belgesi gerekmektedir.
 • Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar; online başvuru esnasında girdikleri bilgileri belgeleriyle ibraz etmelidir. İstenen belgeler kayıt esnasında ibraz edilmezse veya belge üzerindeki bilgiler ile online başvuruda verilen bilgiler birebir uyuşmazsa kayıt hakkı iptal edilir.
 • Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylar İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve ilgili bölümler tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavlara girmek zorundadırlar.
 • İngilizce dil belgesi bulunmayan adaylar İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce Seviye Tespit Sınavına girebilirler.
 • Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programına başvuran ve gerekli dil belgesi bulunmayan adaylar İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen Arapça Seviye Tespit Sınavına girebilirler.

Uluslararası adaylar için;

Eğitim dili Türkçe olan yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan, başvuru koşullarına ek olarak Türkçe Yeterlik (TÖMER) Belgesi istenir. Eğitim dili Türkçe olan programlar için  belge kayıt esnasında teslim edilmelidir ve en az (C1) seviyesinde olmalıdır. Türkçe Yeterlik (TÖMER) Belgesi olmayan adaylar İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen Türkçe Seviye Tespit Sınavına girebilirler.

Yüksek lisans programlarına başvurup gerekli dil belgesini getiren ya da İbn Haldun Üniversitesi Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’na giren adaylara, yazılı sınav ve mülakat sonucunda programa kabul almaları ancak dil seviyelerinin yeterli bulunmaması durumunda bir öğretim yılını aşmamak kaydıyla hazırlık okulu imkanı sunulur.

Bilgi almak için BURS VE ÜCRETLER sayfasını ziyaret ediniz.
Sorularınızı sbe@ihu.edu.tr adresine iletebilirsiniz.

BAŞVURU