İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce)


Programın Amaçları:
Klasik tanımıyla temel araştırma alanı kıt kaynakların insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının hangi şartlarda gerçekleşeceği sorunu olan iktisadın kapsamı, günümüzde birey ve firmaların ekonomik davranışlarının analizinden, ülkelerin ve uluslararası kurumların ekonomik davranışlarının analizine uzanan bir alanı kapsayacak şekilde genişlemiştir. Özellikle, 1990’lı yıllarla birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin de etkisiyle iktisadi davranış, küresel seviyede analiz gerektiren bir konu halini almıştır. Küresel seviyede faaliyet gösteren şirketler, stratejilerini, küresel seviyede bir optimasyonu gözeterek hazırlamaktadır. Bu durum, ekonomik davranışa ulus seviyesinde konulmuş kısıtları azaltmakta, sermaye, emek gibi üretim faktörleri ile ürün ve hizmetlerin serbest dolaşımına imkân tanıyan bir küresel yapıyı gerekli kılmaktadır. Her ne kadar, 2008 yılında yaşanan küresel kriz, ulus devletlerin ekonomik davranış üzerindeki etkisinin yeniden yükselmesine sebebiyet verecek kimi sonuçlar doğurmuş olsa da ekonomik küreselleşme halen devam etmektedir.

Küresel seviyede yaşanmakta olan bu gelişmeler bir bilim olarak iktisadın önemini daha da artırmıştır. Gerek emek, para ve sermaye piyasaları ile mal ve hizmet piyasalarındaki gelişmelerin, gerekse bu piyasalar arasındaki etkileşimin bilimsel bir bakış ile analiz edilmesi, ülkeler seviyesinde ve küresel seviyede geliştirilmesi gereken politikaların anlaşılması açısından hayati önemi haizdir. Bu minvalde üniversitelere büyük rol düşmektedir. İktisadın temel kavramlarına, temel analiz yöntemlerine ve temel iktisadi politikalara ilişkin bilgi ve tecrübe sahibi nesillerin yetişmesi ülkelerin sürdürülebilir gelişmesine ve rekabetçi üstünlüklerinin devamına katkı sağlayacaktır. Gerek lisans gerekse yüksel lisans ve doktora programları yoluyla bu alanda yeni insan kaynağı potansiyelinin geliştirilmesi mümkün olabilecektir.

İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde açılacak İktisat Yüksek Lisans programı farklı lisans öğretimi alanlarından gelen öğrencilerine, iktisat alanında meydana gelen gelişmeleri anlama, yorumlama ve yapılacak analizler yoluyla iktisadi planda oluşan sorunlara çözüm önerisi getirilebilme becerisinin kazandırılması noktasında katkı sunacaktır. İki yıl boyunca temel iktisadi derslerin yanında ilgi alanlarında farklı seçmeli dersler alacak olan öğrenciler hazırlayacakları tezler aracılığıyla öğrendikleri konuları güncel iktisadi meselelere gerek teorik gerekse pratik bir bakış açısıyla uygulayabilme fırsatı yakalayacakladır. Ayrıca, İktisat Bölümünün eğitim dilinin İngilizce olması; program mezunlarının sadece ülkemizde değil, yurtdışında da görev yapabilecek bir donanıma sahip olmasına katkıda bulunacaktır.

Programın Kapsamı:
İktisat Yüksek Lisans Programı, ulusal ve küresel iktisadi olayları anlama ve yorumlama becerisini kazandırmaya yönelik mikroiktisat, makroiktisat, araştırma yöntemleri, ekonometri gibi teorik derslerin yanı sıra, enerji, çevre, dış ticaret, finans, gayrimenkul, altyapı, ulaştırma gibi alanlarda uzmanlaşmayı sağlayacak sektörel dersleri de kapsamaktadır.

Programın Hedef Kitlesi:
Program temel olarak:

İktisadi olayları analiz edebilme ve ekonomiyi bir bütün olarak yorumlayabilmeye yönelik bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen deneyimli kamu ve özel sektör yöneticilerini;
Teknik konularda veya uzmanlık gerektiren işlerde deneyim sahibi olan ve bunu ilgili sektörün iktisadi dinamiklerini (fiyatlama, maliyet, rekabet vb) öğrenerek bir üst seviyeye taşıyacak donanımı kazanmak isteyen şirketlerin çalışanlarını;
Kariyer değişikliğine gitmek isteyen veya daha geniş anlamda yönetici pozisyonuna yükselmek isteyen bireyleri;
Herhangi bir alandan mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde kariyer arayışı içinde olan üniversite mezunlarını;
Akademik kariyer yapmak isteyen bireyleri hedeflemektedir.

Tam Zamanlı Yarı Zamanlı
Prof. Dr. Fuat Erdal Prof. Dr. Bülent Güloğlu
Prof. Dr. Mohamad Lutfi Hammour Yrd. Doç. Dr. Resul Aydemir
Doç. Dr. Rasim Özcan Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Kayaoğlu Yılmaz
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Varlı  
Yrd. Doç. Dr. Nihat Gümüş  


Programın İçeriği:
İktisat İngilizce Yüksek Lisans derecesi alabilmek için; 6 zorunlu, 5 seçmeli dersten (toplam 33 kredilik ders yükü) ve Yüksek Lisans projesinden başarılı olunması gereklidir.

Normal koşullarda Program katılımcısının üç yarıyılda mezun olabilmesi beklenir. Ama özel durumlarda, en çok dört yarıyıl sonunda dersler tamamlanmış, en az 3.00 genel not ortalaması sağlanmış, Seminer dersinde tez sunuşu yapılmış olmak koşuluyla, danışmanın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla tez yazımı için ek süre verilebilir.

Öğretim Programı Diyagramı:

İktisat İngilizce Tezsiz

Yüksek Lisans Programı

Altısı zorunlu beşi seçmeli olmak üzere toplam 11 ders,

Toplam 33 kredi (82,5 AKTS)

Proje (15 AKTS)
En az başarılmış 97,5 AKTS

I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
ECON 502 Microeconomics I 3 0 3 7,5
ECON 504 Macroeconomics I 3 0 3 7,5
ECON 506 Econometrics I 3 0 3 7,5
ECON … Elective Course 3 0 3 7,5
           
Toplam 12 30

II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
ECON 503 Microeconomics II 3 0 3 7,5
ECON 505 Macroeconomics II 3 0 3 7,5
ECON 507 Econometrics II 3 0 3 7,5
ECON … Elective Course 3 0 3 7,5
           
Toplam 12 30

III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
ECON … Elective Course 3 0 3 7,5
ECON … Elective Course 3 0 3 7,5
ECON … Elective Course 3 0 3 7,5
ECON 591 Project 3 0 0 15
           
Toplam 9 37,5
Genel Toplam 33 97,5

ZORUNLU DERSLER
Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
ECON 502 Microeconomics I 3 0 3 7,5
ECON 504 Macroeconomics I 3 0 3 7,5
ECON 506 Econometrics I 3 0 3 7,5
Bahar Yarıyılı
ECON 503 Microeconomics II 3 0 3 7,5
ECON 505 Macroeconomics II 3 0 3 7,5
ECON 507 Econometrics II 3 0 3 7,5

SEÇMELİ DERSLER
Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
ECON 510 International Economics 3 0 3 7,5
ECON 511 Innovation Economics 3 0 3 7,5
ECON 512 Game Theory 3 0 3 7,5
ECON 513 Monetary Economics 3 0 3 7,5
ECON 514 Industrial Economics 3 0 3 7,5
ECON 515 Energy Economics 3 0 3 7,5
ECON 516 Public Economics 3 0 3 7,5
ECON 517 Time Series Econometrics 3 0 3 7,5
ECON 518 Panel Data and Cross Section Models 3 0 3 7,5
ECON 519 Environmental Economics 3 0 3 7,5
ECON 520 Development Economics 3 0 3 7,5
ECON 521 Transportation Economics 3 0 3 7,5
ECON 522 Real Estate and Urban Economics 3 0 3 7,5
ECON 523 Islamic Economics and Finance 3 0 3 7,5


Zorunlu Dersler

ECON 501 Mikroiktisat I  (3,0,0)3 AKTS 7,5

Bu dersin amacı öğrencilerin mikroekonominin temel kavram, teori ve uygulamaları ile ilgili konulara hakim olmasını ve bu bilgileri pratik sorunlara uygulayabilme becerisini kazanmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda derste öncelikle bireysel karar verme başlığı altında tüketici teorisi, talep teorisi, üretim teorisi ve belirsizlik altında seçim konuları ele alınacaktır. Oyun teorisi ile devam edecek olan ders serbest piyasa yapısının, kamusal malların ve ekonomik dışsallıkların analizi ile sona erecektir.

ECON 502 Mikroiktisat II  (3,0,0)3 AKTS 7,5

Programın birinci yarıyılında verilecek dersin devamı olan bu ders, farklı piyasa yapılarının analizi ile başlayacak sonrasında piyasaların etkin bir şekilde işlemesine neden olan bilgi asimetrisi, ters seçim, asil-vekil problemi gibi konuların incelenmesi ile devam edecektir. Bu çerçevede bu problemlerin toplumsal refaha olası etkileri tartışılacaktır. Genel Denge Teorisinin ele alınması ile sürecek dersin son kısmında ise toplu karar verme, belirli aksiyomlara dayalı pazarlık ve iktisadî mekanizma tasarımı gibi konular yer alacaktır.

ECON 503 Makroiktisat I  (3,0,0)3 AKTS 7,5

İlk yarıyıl içerisinde işlenecek bu ders farklı iktisadî ekoller çerçevesinde makroekonominin ana konularının tanımlanması ile başlayacak, sonrasında milli gelir muhasebesi ile devam edecektir. Sonrasında neoklasik ve Keynesyen ekoller çerçevesinde genel makroekonomik analizler ele alınarak, dinamik toplam talep ve toplam arz, IS-LM modelleri, para ve maliye politikaları, yatırım ve tüketim kararları, açık ekonomilerde makroekonomik kararlar, döviz kuru ve faiz oranlarının belirlenmesi gibi konular işlenecektir.

ECON 504 Makroiktisat II  (3,0,0)3 AKTS 7,5

İlk dönemdeki dersin devamı olan bu derste bir miktar daha detaya inilerek açık bir ekonomide para ve döviz piyasalarının işleyişi, enflasyonu ile mücadele yöntemleri gibi konular anlatılacaktır. Yine bu çerçevede, Marshall-Lerner koşulu, Keynesyen Teori, açık ve kapalı ekonomilerde para ve sermaye piyasalarının işleyişi, makroekonomik modeller ve bu modellerde rasyonel beklentiler, politikaların etkinliği ve makroekonomik modellemenin dinamikleri gibi konular ele alınacaktır. 

ECON 505 Ekonometri I (3,0,0)3 AKTS 7,5

Dersin ilk bölmünde; bilimsel araştırma yöntemi kullanılarak yapılacak bir çalışmada nelerin yapılması gerektiği, nasıl bir yol izleneceği, sorunsalın nasıl saptanacağı, amacın nasıl somutlaştırılacağı, araştırma için doğru yöntemin nasıl belirleneceği, test materyallerinin nasıl geliştirileceği, atıfların nasıl aktarılacağı ve bulguların tartışılıp nasıl sonuca ulaşılacağı gibi konular ele alınacaktır. Araştırma yöntem biliminin gelişimi ile ilgili çeşitli makalelerin çözümlenmesi, yayın etiği, eğitim ve etik, etik gerekçelendirme ve temellendirmeler dersin diğer başlıca konularıdır.

Dersin ikinci bölümünde ise, farklı alanlardan gelen öğrencilerin istatistik bilgilerini dengeleme amacıyla giriş seviyesinde başlayıp zamanla ileri seviyeye geçmektedir. Bu çerçevede öncelikle katılımcıların iktisadî kavramları kullanarak bilimsel soru sorma becerileri geliştirilerek betimsel ve çıkarımsal istatistikin temel yöntemlerine değinilecektir. İktisat alanında kullanılan ekonometrik analiz teknikleri ve modeller ele alınarak öğrencilerin bu teknik ve modelleri hangi durumlarda kullanabileceklerinin ayırımına varmaları ve bunlarla elde edilen sonuçları yorumlama kabiliyeti kazanmaları sağlanacaktır.

ECON 506 Ekonometri II (3,0,0)3 AKTS 7,5

Ekonomik değişkenler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması ve bu ilişkilerden yorumlar yapma becerisinin kazanılması amaçlarına yönelik olarak tasarlanan bu derste temel ekonometrik testlere, modellere ve tekniklere ilişkin teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılacaktır. Yine iktisat alanında kullanılan en temel ilişki tespit yöntemlerinden birisi olan en küçük kareler yönteminin teorik çerçevesi çizildikten sonra bu tekniğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek ardışık bağımlılık, değişken varyans ve çoklu-bağlılık gibi problemler ve bu problemleri ortadan kaldırmak için ne gibi yöntemler kullanılabileceği ele alınacaktır.

Seçmeli Dersler

ECON 510 Uluslararası İktisat  (3,0,0)3 AKTS 7,5

Bu derste öğrencilere uluslararası iktisadî ve ticarî faaliyetlerin işleyiş mekanizması, bu ilişkilerin ortaya çıkmasını sağlayan ana nedenler ve bu ilişkileri açıklamaya çalışan ana teoriler ele alınacaktır. Yine uluslararası iktisadî faaliyetlerin ve ticaretin gelişmesi ve daha etkin hale gelmesi amacıyla geliştirilen ekonomi politikalarına, döviz fiyatlarını belirleyen etkenlere, ödemeler dengesi bilançosunun temel bileşenlerine, dış ticareti belirleyen faktörlere, ülkeler arasındaki sermaye akımlarının temel şekil ve belirleyenlerine ve küreselleşmenin uluslararası ekonomiyi nasıl etkilediği gibi konulara değinilecektir.

ECON 511 İnovasyon Ekonomisi  (3,0,0)3 AKTS 7,5

Bu derste, temelde ekonomik kalkınmanın bilgi temelli ekonomik yapı ile ilişkisi ve inovasyonun rekabet gücü üzerindeki etkisi incelenmektedir. Yaratıcılığın sürdürülebilir rekabet avantajı elde etme sürecindeki rolü, şahıslar, firmalar ve ülkeler üzerinden örnekler ile analiz edilmektedir.  Ayrıca, araştırma ve geliştirme, fikri mülkiyet hakları ve patent ekonomisine dair teorik modellerin inovasyon göstergeleri üzerinden öğrencilere aktarıldığı bu derste, küresel veri kümeleri kullanılarak güncel uygulamalar ve vaka çalışmaları ele alınmaktadır.

ECON 512 Oyun Teorisi  (3,0,0)3 AKTS 7,5

İktisat teorisi uygulamalarında sıklıkla kullanılan oyun teorisini esas alan bu derste, katılımcılara farklı varsayımlar altında gerçekleşen oyunlara ve bunlara ilişkin denge koşulları ile ilgili temel bilgiler verilecektir. Bu çerçevede katılımcılar arasında işbirliğinin olmadığı normal ve ardışık oyunlar, katılımcıların rakipleri ve oyunun koşulları ile ilgili tam ve mükemmel bilgi sahibi olup olmamaları esas alınarak anlatılacaktır. Bu oyunların ekonomi teorisinde ve uygulamalarında ne şekilde kullanıldığına örnekler aracılığıyla değinilecektir. Ayrıca derste deneysel oyun teorisi ve Markov-mükemmel dengesi gibi ileri konular da tartışılacaktır.

ECON 513 Parasal İktisat  (3,0,0)3 AKTS 7,5

Parasal iktisada ilişkin bu derste öncelikli olarak paranın bir ekonomideki temel işlevleri ile para talebini etkileyen faktörler ele alınacaktır. Sonrasında ise para arzı, para politikasının temel bileşenleri, Merkez Bankalarının bir ekonomideki rolleri, politika ve piyasa faiz oranlarının belirlenme süreçleri gibi konulara değinilecektir. Para politikasının reel ekonomiye etkisinin açıklamakta kullanılan parasal aktarım mekanizmalarına ilişkin farklı kavram ve modeller açıklanacak, optimal kurumsal ve operasyonel para politikasının nasıl belirlenebileceği sorunsalı ele alınacaktır. Yine bu minvalde finansal piyasalarda oluşabilecek kimi aksaklıklar ile makro-finansal bağlantılar üzerinde bilgi verilecektir.

ECON 514 Endüstriyel Ekonomi  (3,0,0)3 AKTS 7,5

Bu ders kapsamında esas itibariyle piyasalarda meydana gelebilecek olası aksaklıklar temel alınacak, optimizasyon ve oyun teorisinin farklı modelleri kullanılarak monopol, oligopol, ve karteller gibi tam rekabet piyasası dışındaki farklı piyasa yapılarının ve bu tür piyasa yapılarında faaliyet gösteren firmaların çeşitli fiyat ve fiyat harici stratejilerinin modellenmesi anlatılacaktır. Bu tür piyasa yapıları sebebiyle oluşabilecek toplumsal refah kayıplarının önüne geçmek amacıyla uygulanan antitröst düzenlemelerine ve rekabet politikalarına küresel bir bakış açısıyla değinilecektir.

ECON 515 Enerji Ekonomisi (Energy Economics) (3,0,0)3 AKTS 7,5

Bu derste petrol, doğal gaz, kömür ve elektrik gibi ana enerji kaynaklarının spot ve vadeli piyasalardaki işlemlerinin teorik ve ampirik yaklaşımlarının incelenecek, enerji kullanımının, ekonomik büyümenin ve çevrenin politik iktisadi analizine, hükümet regülasyonu ekonomisinin lokal, bölgesel, uluslararası ve küresel politikalar üzerindeki etkisine değinilecektir.

ECON 516 Kamu Ekonomisi  (3,0,0)3 AKTS 7,5

Ana temasını maliye politikalarının oluşturduğu bu derste maliye politikasına ilişkin temel kavramlar, maliye politikası uygulamaları, pazar ekonomisi ile kamu ekonomisinin karşılaştırmalı analizi, kamu malları gibi konular anlatılacaktır. Yine oylama, sözleşme ve oyun kuramı gibi modeller çerçevesinde kamu maliyesine ilişkin karar verme süreçleri, bürokrasinin iktisadî analizi, yerel ve merkezi bütçeler, bütçeleme süreci, kamu harcamalarının gelişimi, kamu gelirleri ve refah gibi konular da ele alınacaktır.

ECON 517 Zaman Serisi Ekonometrisi  (3,0,0)3 AKTS 7,5

Bu derste niteliksel ileriyi tahmin yöntemlerinden bahsedilecek, farklı zaman serisi modelleme yaklaşımları, regresyon analizi ve ekonometrik modelleme anlatılacaktır. Ders kapsamında, zaman serilerinin özellikleri vurgulanarak, eldeki verinin yapısına en iyi uyan ve en iyi tahmin yapmaya yönelik model seçimi öğretilecektir. Derslerin işlenişi sırasında E-views ve RATS istatistiksel paket programlarından yararlanılarak uygulamalar yapılacaktır.

ECON 518 Panel Veri ve Yatay Kesit Verisi Modelleri  (3,0,0)3 AKTS 7,5

Zaman serilerinin analizine ilişkin derse ek olarak bu ders de ekonomik değişkenler arasındaki ilişkilerin anlaşılmasına yönelik faklı modellerin geliştirilmesi becerisinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Ders kapsamında yatay kesit ve panel verinin modellenmesinde kullanılan farklı yaklaşımlar ve bu modellerin tahmininde karşılaşılabilecek sorunlar ve ilgili ekonometrik yöntemler anlatılmaktadır.  Ders kapsamında bir istatistiksel paket program olan STATA’dan yararlanılarak uygulamalar yapılacaktır. 

ECON 519 Çevre Ekonomisi  (3,0,0)3 AKTS 7,5

Çevre ve iktisat arasındaki karşılıklı etkileşimi temel alan bu derste iktisadî faaliyetler ile ve diğer sosyal amaçlar arasındaki dengenin sağlanması için iktisadî işleyişin en uygun şekilde nasıl düzenlenmesi gerektiği konusu ele alınacaktır. Genel itibariyle mikroekonomiye ilişkin teori ve uygulamaların kullanılacağı derste sürdürülebilir çevre politikaları ile iktisadî etkinlik ve verimliliğin ne şekilde optimize edilmesi gerektiği sorusu dersin ana temasını teşkil etmektedir.

ECON 520 Kalkınma Ekonomisi  (3,0,0)3 AKTS 7,5

Bu ders kapsamında katılımcılara kalkınmaya ilişkin temel tanım, kavram ve kuramlar anlatılacaktır. Bu çerçevede iktisadî kalkınmanın ve büyümenin çeşitli göstergeleri, iktisadî kalkınmayı açıklamaya çalışan farklı iktisat kuramları ile kalkınma kavramına ve teorilerine yöneltilmiş eleştiriler ele alınacaktır. Bu temel bilgilerle birlikte ekonomilerin yapısal dönüşümleri, sanayileşme, tarımsal dönüşüm ve çevre, kalkınma politikaları ve piyasa ilişkisi gibi somut konularda karşılaşılan sorunlara ampirik bir bakış açısıyla değinilecektir.

ECON 521 Ulaştırma Ekonomisi  (3,0,0)3 AKTS 7,5

Ders kapsamında bu alana ilgi duyan öğrencilere bir bütün olarak ulaştırma sektörüne ilişkin iktisadî analizler yapabilme becerisinin kazandırılması ve ulaşım sektörünün ekonomik kalkınmaya katkılarının anlaşılması amaçlanmaktadır.

ECON 522 Gayrimenkul ve Şehir Ekonomisi  (3,0,0)3 AKTS 7,5

Gayrimenkul, inşaat ve yapı sektörlerindeki iktisadi faaliyetleri akademik bir bakış açısı ile incelemeyi hedefleyen bu derste ayrıca şehir ekonomisi analiz edilmektedir. Dersin başında konut sektörü ve finansmanına dair ekonomik modeller ve uygulamalar işlenirken, akabinde ticari gayrimenkullerin inşaat ve işletme ekonomisi üzerinde durulmaktadır. Bankacılık ve sermaye piyasalarındaki gayrimenkul ürünlerine dair modellerin ve uygulamaların gösterildiği bu derste, bu ürünlerin bazılarının simülasyonları ve hesaplamaları detaylı şekilde incelenmektedir. Bu ders ayrıca, akıllı şehirleşme, kentsel dönüşüm ve yeşil yapılaşma gibi konuların finansman boyutuna ve ekonomik büyümeye etkisine değinilmektedir.

ECON 523 İslam Ekonomisi ve Finansı  (3,0,0)3 AKTS 7,5

Bu ders, İslami ekonomik ve finansal sistemi anlayabilmek için bir giriş mahiyetindedir.  Dersin temel amacı, temel kavramları kullanarak İslam Ekonomisi ve Finansı’ndaki başlıca teorileri ve uygulamaları öğretmektir. İslam’daki ekonomi paradigmasını anlayabilmek için İslam Ekonomisi ve Finansı’nın kökenlerinden ve tarihsel arka planından başlayan bu ders, daha sonra İslami kural sistemini ve finansal enstrümanları incelemektedir. Dersin ana bölümünde ise İslami sermaye piyasaları ve bankacılık sektörü üzerinde durulmaktadır. Bu ders ayrıca, Türkiye tecrübesi üzerinde de durmakta ve İslam Ekonomi ve Finansı’nın Türkiye ekonomisi ve finansal sistemi içerisinde nasıl bir yer edindiğini göstermektedir.


Programın Başvuru Koşulları:
Programa başvuruda, aşağıda yer alan kabul şartları söz konusudur:

YDS/E-YDS/YÖKDİL puanı en az 60 veya TOEFL-IBT (72).
Lisans mezuniyet genel not ortalaması en az 2,30 (4 üzerinden) veya 60 (100 üzerinden).
2 adet referans mektubu.
Adaylar, İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilirler. Değerlendirmede adayın mezuniyet not ortalaması ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün oluşturacağı jürinin yapacağı sözlü veya yazılı sınav sonuçları esas alınır. Değerlendirme sonucunda adaylar en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday Programa kabul edilir.

Programa Nasıl Başvuru Yapılabilir?
Başvuru süreci iki aşamadan oluşmaktadır.

1- ONLINE BAŞVURU

Adayların programlara başvurularını online olarak yapmaları esas olup,  Online Başvuru Formunu doldurmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Zorunlu alanlar doldurulmadan başvuru işlemi kabul edilemez.

2- BELGE GÖNDERİMİ

Online başvuru yapan adayların özgeçmiş (CV), Niyet Mektubu ve Referans Mektuplarını* 6 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar sbe@ihu.edu.tr e-mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Bahsi geçen belgeleri göndermeyen adaylar mülakata davet edilmeyecektir.

*Referans mektupları referans veren kişiler tarafından sbe@ihu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Referans mektuplarının e-mail ile gönderilememesi halinde mektupların kapalı zarf usulüyle imzalı olarak mülakat günü adaylar tarafından Değerlendirme Komitesine verilmesi gerekmektedir. Referans mektupları için bir standart şablon/örnek referans mektubu bulunmamaktadır.

Başvuru süreçleri ile ilgili sorularınız için sbe@ihu.edu.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Önemli Hatırlatma: Mülakata davet edilen adayların daha önce sbe@ihu.edu.tr e-mail adresine gönderdikleri özgeçmiş (CV) ve Niyet Mektubu’nu mülakat sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ BİLGİLER

Başvuru esnasında mezun durumunda olmayan adayların, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince, kayıt yaptırabilmeleri için kayıt esnasında mezun durumunda olmaları gerekmektedir.
Kayıt esnasında, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince, adayların başka bir lisansüstü programda (tezsiz yüksek lisans programları hariç) kayıtlı bulunmamaları gerekmektedir.
Yurtdışındaki üniversitelerinden mezun olanlar için, YÖK’ten alınmış  diploma eşdeğerlik belgesi gerekmektedir.
Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar; online başvuru esnasında girdikleri bilgileri belgeleriyle ibraz etmelidir. İstenen belgeler kayıt esnasında ibraz edilmezse veya belge üzerindeki bilgiler ile online başvuruda verilen bilgiler birebir uyuşmazsa kayıt hakkı iptal edilir.
Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylar İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve ilgili bölümler tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavlara girmek zorundadırlar.
İngilizce dil belgesi bulunmayan adaylar İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce Seviye Tespit Sınavına girebilirler.
Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programına başvuran ve gerekli dil belgesi bulunmayan adaylar İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen Arapça Seviye Tespit Sınavına girebilirler.
Uluslararası adaylar için;

Eğitim dili Türkçe olan yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan, başvuru koşullarına ek olarak Türkçe Yeterlik (TÖMER) Belgesi istenir. Eğitim dili Türkçe olan programlar için  belge kayıt esnasında teslim edilmelidir ve en az (C1) seviyesinde olmalıdır. Türkçe Yeterlik (TÖMER) Belgesi olmayan adaylar İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen Türkçe Seviye Tespit Sınavına girebilirler.

Yüksek lisans programlarına başvurup gerekli dil belgesini getiren ya da İbn Haldun Üniversitesi Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’na giren adaylara, yazılı sınav ve mülakat sonucunda programa kabul almaları ancak dil seviyelerinin yeterli bulunmaması durumunda bir öğretim yılını aşmamak kaydıyla hazırlık okulu imkanı sunulur.


Bilgi almak için BURS VE ÜCRETLER sayfasını ziyaret ediniz.


Sorularınızı sbe@ihu.edu.tr adresine iletebilirsiniz.

BAŞVURU